Algemene Voorwaarden Tempelman-Ondergoed.nl

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden Tempelman-Ondergoed.nl:

Identiteit van de ondernemer

Mailadres: info@Tempelman-Ondergoed.nl
BTW nummer: NL801656631B01
Kamer van koophandel: 06043650

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Tempelman-Ondergoed.nl zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
Tempelman-Ondergoed.nl. Door te bestellen geeft u aan met deze leveringsvoorwaarden
akkoord te gaan.

2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Overeenkomst en Bestelling

1. Een overeenkomst wordt van kracht op het moment dat u de bestelling plaatst door op de
knop ‘Afronden’ te klikken op het bestelformulier. (Het laatste formulier in het
bestelproces met productbeschrijving en factuuradres) Tempelman-Ondergoed.nl verwerkt uw
bestelling nadat u deze bij ons heeft geplaatst door middel van het bestelformulier op de
website.
2. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. Indien u
onverhoopt geen e-mail ontvangt, is uw bestelling toch van kracht.
3. Tempelman-Ondergoed.nl tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen
met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor
Tempelman-Ondergoed.nl.
4. De prijzen op Tempelman-Ondergoed.nl zijn in euro’s en inclusief 19% BTW.
Tempelman-Ondergoed.nl heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden
vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde
artikelen.
5. Er worden bestellingen vanaf 14 euro in behandeling genomen.
6. Tempelman-Ondergoed.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te
ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn
verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt
Tempelman-Ondergoed.nl dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie,
aan de wederpartij mee.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Al de aanbiedingen op Tempelman-Ondergoed.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
Tempelman-Ondergoed.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs
had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op
aanbiedingen kunt u geen abonnement afsluiten.

Artikel 4 Leveringstermijnen

1. Wij streven ernaar om binnen Nederland uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst
van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 30 dagen na bestelling
worden geleverd. Is dit niet mogelijk (b.v. bestelling tijdelijk niet op voorraad) of kan een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen één
maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft u het recht de bestelling
zonder kosten te annuleren.
2. Indien Tempelman-Ondergoed.nl gegevens van u nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en
volledig aan Tempelman-Ondergoed.nl ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 Verzending

1. Tempelman-Ondergoed.nl garandeert dat de bestelde artikelen door de brievenbus kunnen indien
deze voldoet aan de eisen die TNT Post aan brievenbussen stelt. Dit betekent dat de vrije
inwerpopening van de brievengleuf ten minste 265 mm lang en 32 mm breed moet zijn.
Als zich achter de inwerpgleuf een ruimte bevindt waar de post in kan vallen, moeten de
afmetingen daarvan ten minste 270 mm x 150 mm x 380 mm zijn (breedte x hoogte x
diepte).
2. Door de brievenbusgarantie is het mogelijke dat uw bestelling in meerdere pakketjes
wordt verzonden.
3. Bestellingen buiten Nederland, België en Duitsland worden per pakketpost verstuurd.

Artikel 6 Betalen en Betaalmogelijkheden

1. Bij Tempelman-Ondergoed.nl kunt u kiezen uit 1 veilige manier van betalen: I-Deal.
2. Tempelman-Ondergoed.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment
dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Tempelman-Ondergoed.nl verschuldigde bedragen
volledig zijn voldaan.
3. Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Tempelman-Ondergoed.nl
niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar
ook op alle redelijke kosten die Tempelman-Ondergoed.nl moet maken ter verkrijging van haar
vordering buiten rechte. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Tempelman-Ondergoed.nl echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. U bent over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Zichttermijn

1. Tempelman-Ondergoed.nl wil dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij
Tempelman-Ondergoed.nl. Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u na ontvangst
van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen dertig werkdagen terugzenden
naar: Tempelman-Ondergoed.nl  en de overeenkomst
ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Tempelman-Ondergoed.nl binnen de dertig
werkdagen via het contactformulier of schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De
kosten van terugzending zijn voor uw rekening.
2. Terugzenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde verpakking
en staat is, niet is gedragen of gewassen en voorzien is van de originele onbeschadigde
verpakking en (info)kaartjes. Tempelman-Ondergoed.nl behoudt zich het recht voor
geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar de
mening van Tempelman-Ondergoed.nl niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
3. Mocht u het artikel willen ruilen dan dient u Tempelman-Ondergoed.nl hiervan schriftelijk
binnen dertig werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen. Hierin dient u te melden
dat u een artikel wilt ruilen, uw klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer
van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel u als vervanging wilt. Zodra wij het
oude artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij u het nieuwe artikel toe.
4. Mocht u het artikel willen terugzenden en uw geld terug willen dan dient u
Tempelman-Ondergoed.nl hiervan schriftelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op de hoogte te
stellen. Hierin dient u te melden dat u een artikel wilt terugzenden, uw klantnummer, de
titel van het artikel en het artikel nummer. De terugbetaling, verminderd met €2,50
verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen dertig dagen
plaatsvinden.

Art. 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Tempelman-Ondergoed.nl voor directe of indirecte schade,
veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag
gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van
de zijde van Tempelman-Ondergoed.nl

Art. 9 Overmacht

1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke
Tempelman-Ondergoed.nl niet aan te rekenen zijn.
2. In geval van overmacht waardoor Tempelman-Ondergoed.nl niet aan haar verplichtingen kan
voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand.
Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige
(schade)vergoeding.

Art. 10 Garantie

1. Tempelman-Ondergoed.nl garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel
geschikt is voor het gebruik aldaar.

Art. 11 Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tempelman-Ondergoed.nl partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Tempelman-Ondergoed.nl zal altijd proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen..
Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de
meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam

Art. 12 Copyright foto’s en afbeeldingen

1. Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Tempelman-Ondergoed.nl is
copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij
geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Tempelman-Ondergoed.nl mogen de foto’s
en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
2. Als u toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Tempelman-Ondergoed.nl, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en
tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Designed by Media Impulse